Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

1)    w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254  zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Warunki przyznawania dofinansowania

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art. 122 ust. 1 Prawa oświatowego

Z dniem 1 września 2017 r. doprecyzowane zostały warunki przyznawania dofinansowania. Zgodnie ze znowelizowanym art. 122 ust. 1 ustawy Prawa oświatowego dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich wynagradzania;

2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Tryb składania wniosku o dofinansowanie

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy.  Pracodawca będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Obecnie obowiązujące przepisy utrudniają wyznaczenie momentu, od którego należy liczyć bieg tego terminu, za początek jego biegu uznają bowiem nie dające się precyzyjnie określić ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Dokumentacja dołączana do wniosku

Do wniosku, pracodawca będzie musiał dołączyć:
1)    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 122 ust. 7 pkt 1 Ustawy Prawa oświatowego;
2)    kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
3)    kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 7 pkt 3 Ustawy Prawa oświatowego, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

Dofinansowanie to pomoc de minimis

W art. 122 ust. 11 ustawy Prawa oświatowego dodana została nowa regulacja, która omawiane tu dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9)

Wniosek o refundacje za wyszkolenie ucznia:


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Wniosek_mlodociani (79.15KB)
Dodano: 10/09/2019
Wniosek_mlodociani_pracownicy

Formularz de-minimis:


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Formularz de - minimis (82.76KB)
Dodano: 02/10/2017
Formularz de - minimis

Zawiadomienie Burmistrza Więcborka o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem:


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zawiadomienie Burmistrza Więcborka (37.63KB)
Dodano: 29/05/2018
Druk zgłoszeniowy