Informacja o projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim”

Informacja o projekcie
„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
– szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim”

Gmina Więcbork przystąpiła do projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów umożliwić ma realizację głównego celu projektu: rozwój edukacji dzieci i młodzieży. W ramach programów szkoleniowo-doradczych nastąpi opracowanie lokalnego planu podnoszenia jakości oświaty i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. W ramach Gminy Więcbork procesem wspomagania obejmujemy 3 szkoły.
Wspomaganie szkół i przedszkoli oznacza działanie prowadzone zgodnie z:
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591);
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199);
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369).
W województwie kujawsko-pomorskim, do projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” przystąpiło 30 jednostek samorządu terytorialnego, z których w cyklach szkoleniowych uczestniczy 85 przedstawicieli gmin i powiatów. Do wdrożenia procesu wsparcia kompetencji kluczowych uczniów zgłoszono 92 placówki oświatowe. Każdy samorząd poza wsparciem szkoleniowym i doradczym ma możliwość włączenia się w prace sieci współpracy, w ramach których będą rozwijane wątki tematyczne związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych.
Wszystkie działania koordynuje bydgoskie biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” realizowany w zgodzie z założeniami Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w oparciu o dofinasowanie ze środków unijnych program POWER 2014-2020 współfinasowanego ze środków EFS. Wartość projektu 1335589,92 zł, dofinasowanie ze środków europejskich wynosi 1125635,18 zł.

Kontakt do koordynatorki projektu:
Aneta Pierzchała-Tolak
tel.: +48 606398203
e-mail: a.pierzchala@bydgoszcz-frdl.pl
Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
http://www.bydgoszcz-frdl.pl