Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2015
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 18 maja 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie

Na podstawie art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z §1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie.

§ 2.
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Więcbork,  na stronie internetowej Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Więcborku.

§ 3.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do
Zarządzenia Burmistrza Więcborka
Nr 0050.44.2015 z dnia 18 maja 2015 r.

Burmistrz Więcborka
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie
Pęperzyn 33, 89-410 Więcbork

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
2. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki,
b)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
–  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
–  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
j)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1388),
k)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
l)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie”

– w terminie: do 18 czerwca 2015 r. do godz. 15:00,
– na adres:     Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
ul. Pocztowa 16
89-410 Więcbork

Dodatkowych informacji udziela dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej   w Więcborku.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Więcborka.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.