Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Młodociany pracownik  to osoba, która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat – zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), podlegająca obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki – zgodnie z art. 15 i 16 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Przygotowanie zawodowe jest sposobem realizacji tego obowiązku. Przygotowanie to może odbywać się poprzez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy (§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie młodocianych i ich wynagradzania).

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników odbywać się będzie w ramach dotacji celowej dla gmin na zadania własne z budżetu państwa. Związane to jest z likwidacją ulg uczniowskich dla pracodawców za wykształcenie młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego. Dofinansowanie obejmuje pracodawców, którzy zawarli umowy w celu przygotowania zawodowego po dniu 31 grudnia 2003 r. oraz pracodawców, którzy zawarli umowy przed dniem 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęto w roku szkolnym 2004 / 2005.

O zawarciu umowy pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (§ 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz. U. Nr 60, poz. 278)-
-(karta zgłoszeniowa zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem).

Pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli spełniają oni warunki określone w ustawie o systemie oświaty (atr. 70b Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):
– pracodawca/osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
– młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.) – §10 ust. 4 i 5:
„Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza
w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 roku kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny o którym mowa w ustępie 4, oraz:
1) świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
2)świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędnym zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej 4 letni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
3)świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej 6 letni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
4)dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 3 letni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innych kierunkach  (specjalności) oraz co najmniej 6 letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać”.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1)    w przypadku nauki zawodu:
a)    4587 zł – przy okresie nauki kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
b)    7645 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 240 zł a każdy pełny miesiąc kształcenia.
Począwszy  od dnia 1 stycznia 2005 r. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej  105 %. W Komunikacie  Prezesa GUS z 15 stycznia 2007 r. M.P. z 2007 r. Nr 4, poz. 45 wskaźnik ten wyniósł 101,4%. W związku z tym w roku 2007 roku kwota dofinansowania wynosi:
– 4848,46 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
– 8080,77 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
– miesięcy przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 253,68 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji.