Informacja dotycząca dofinansowania zakupu podręczników

Informacja dotycząca dofinansowania zakupu podręczników
Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2011 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników. Zgodnie z rozporządzeniem pomoc finansową mogą otrzymać:

1) 180 zł — dla ucznia klasy I—III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
2) 180 zł — dla ucznia:
a) słabo widzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a—c
— posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I—III szkoły podstawowej lub w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
3) 325 zł — dla ucznia klasy III gimnazjum, dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz dla ucznia klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;
4) 325 zł — dla ucznia:
a) słabo widzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a—c
— posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I—III gimnazjum, w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;
5) 210 zł — dla ucznia:
a) słabo widzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a—c
— posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV—VI szkoły podstawowej, w klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły baletowej;
6) 315 zł — dla ucznia:
a) słabo widzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a—c
— posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;
7) 390 zł — dla ucznia:
a) słabo widzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a—c
— posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających oraz w klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach VII—IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz w liceum plastycznym.

Program skierowany jest do:
•    uczniów pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351zł
•    uczniów pochodzących z rodzin nie spełniających kryterium dochodowe w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, pomocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Wniosek w sprawie pomocy finansowej (na załączonym formularzu) powinien zostać złożony w szkole, do której uczęszczał będzie uczeń w roku szkolnym 2011/2012. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca czerwiec (dotyczy wszystkich dorosłych członków rodziny). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. Osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów powinny przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wniosek w sprawie dofinansowania zakupu podręczników należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpień 2011 r.
Zbiorcze listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów przedkładają Burmistrzowi Więcborka w terminie do dnia 16 września Br. w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.
Szczegółowe informuje, na temat dofinansowania zakupu podręczników znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (http://www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl).
Dyrektor BOOS w Więcborku