Informacja o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Na podstawie art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie obejmuje pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego po dniu 31 grudnia 2003 r. oraz pracodawców, którzy zawarli taką umowę przed 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęli w roku szkolnym 2004/2005. 

Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty. 

Kwota dofinansowania wynosi 240 zł na jednego młodocianego za każdy pełny miesiąc kształcenia w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

W przypadku nauki zawodu kwota dofinansowania wynosi:

4.587 zł – przy okresie nauki wynoszącym 24 miesiące; 

7.645 zł – przy okresie nauki wynoszącym 36 miesięcy. 

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

Do wniosku należy dołączyć: – Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych; – Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego; – Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu. 

Wnioski o dofinansowanie można składać w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

 ul. Pocztowa 14, tel. (052) 3897-274 

Zawody, w których odbywa się nauka zawodu oraz czas jej trwania określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami może odbywać się także w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Pracodawcy zostali zobowiązani do poinformowania gmin, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego, o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.