GFPM

Załącznik

do Zarządzenia Nr 5/2019
Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

 z dnia 31 października 2019 r.


Regulamin Gminnego Funduszu Pożyczek Mieszkaniowych


Postawa prawna:
– podstawie art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1352 z późn zm.),
– art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn zm.),
– § 6 ust. 2 porozumienia pracodawców z dnia 25 października 2019 r. w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej.


§ 1.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. zakładzie pracy – rozumie się przez to placówki oświatowe, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym:
a) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu,
b) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie,
c) Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim,
d) Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,
e) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku,
f) Szkoła Podstawowa Nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Więcborku,
g) Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
h) Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku,
oraz
i) Klub Dziecięcy w Więcborku,
j) Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku;
2. funduszu – rozumie się przez to Gminny Fundusz Pożyczek Mieszkaniowych, prowadzony w ramach wspólnej działalności socjalnej, stanowiący wydzieloną część zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poszczególnych zakładów pracy;
3. komisji socjalnej – rozumie się przez to organ reprezentujący zakłady pracy powołany do opiniowania wniosków o środki z funduszu;
4. pracownikach – rozumie się przez to nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w zakładzie pracy, objętym porozumieniem w sprawie wspólnej działalności socjalnej;
5. emerytach i rencistach – rozumie się przez to byłych pracowników, dla których zakład objęty porozumieniem w sprawie wspólnej działalności socjalnej był ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę oraz byłych pracowników zlikwidowanych placówek, których opieką socjalną obejmuje placówka oświatowa wskazana w ust. 1.

§ 2.
Funduszem administruje dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na podstawie niniejszego regulaminu, zwany dalej Administrującym.

§ 3.
1. Decyzje o przyznaniu świadczeń z funduszu podejmuje Administrujący w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, w oparciu o protokół komisji socjalnej.
2. Wysokość pomocy świadczonej z funduszu, forma pomocy, warunki spłaty ustala Administrujący w umowie zawieranej ze świadczeniobiorcą (wzór: załącznik nr 1).
3. Udokumentowane wnioski w sprawie udzielenia pomocy z funduszu składa się u pracodawcy (wzór: załącznik nr 2).
4. W przypadku, gdy pożyczkobiorcą jest dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku umowę w imieniu Administrującego podpisuje Główny Księgowy Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

§ 4.
1. W skład Komisji Socjalnej wchodzą:
a) pracownik Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, jako przewodniczący komisji,
b) po jednym przedstawicielu każdej ze szkół, przedszkola oraz Klubu Dziecięcego w Więcborku, wybranym przez reprezentacje pracownicze,
c) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Więcbork,
d) przedstawiciel Wolnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA” Komisji Międzyzakładowej Powiatu Sępoleńskiego.
2. Kadencja komisji trwa trzy lata.
3. Komisja podejmuje decyzje w obecności przynajmniej 7 uprawnionych członków.
4. Posiedzenia komisji socjalnej są protokołowane przez wyznaczonego członka komisji.

§ 5.
Środki Gminnego Funduszu Pożyczek Mieszkaniowych tworzy się z:
1. odpisów w wysokości 31 % rocznego planu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poszczególnych zakładów pracy, pomniejszonego wcześniej o planowane świadczenie urlopowe nauczycieli wynikające z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
2. odsetek od środków funduszu,
3. oprocentowania od udzielonych pożyczek,
4. dokonywanych spłat udzielonych pożyczek.

§ 6.
Środki funduszu gromadzi się na osobnym rachunku bankowym.

§ 7.
1. Ze świadczeń funduszu mogą korzystać osoby uprawnione do korzystania w danym zakładzie pracy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Przy udzielaniu pożyczki mieszkaniowej bierze się pod uwagę dochód osoby składającej wniosek.
3. Świadczenia ze środków funduszu są udzielane w pierwszej kolejności osobom mającym trudne warunki mieszkaniowe, o niskich dochodach na osobę rodzinie, samotnie wychowującym dzieci, inwalidom oraz emerytom i rencistom według kolejności złożenia wniosku, po spłacie poprzedniej pożyczki.
4. Osoby wymienione w ust. 1 mogą ubiegać się o pożyczkę na cele mieszkaniowe jeśli nie toczy się wobec nich postępowanie egzekucyjne.
5. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu i wysokości pożyczki uwzględnia się również systematyczność spłat poprzednich pożyczek.

§ 8.
1. Środki funduszu przeznacza się na bezzwrotną pomoc na zakup podstawowego wyposażenia mieszkania (domu) dla ofiar klęsk żywiołowych.
2. Środki funduszu przeznacza się na zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe w postaci pożyczek:
a) uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze lub własnościowe (wymagane dokumenty: akt własności, zaświadczenie lub umowa wstępna w których zawarte są warunki nabycia lokalu),
b) zakup mieszkania, mieszkania komunalnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (wymagane dokumenty: akt własności, zaświadczenie lub umowa wstępna w których zawarte są warunki nabycia lokalu),
c) zakup lub budowę domu jednorodzinnego (wymagane dokumenty: akt notarialny kupna domu lub działki, pozwolenie na budowę),
d) adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne,
e) kaucję i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań komunalnych lub zakładowych w wysokości 100% kaucji bądź wymaganej opłaty,
f) remonty i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali stanowiących odrębną nieruchomość,
g) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych do wysokości pełnych kosztów adaptacji, po uprzedniej analizie możliwości spłaty pożyczki.
3. Pożyczki wymienione w ust. 2 a) do e) są udzielane uprawnionym jeden raz.

§ 9.
1. Pożyczki z funduszu podlegają oprocentowaniu w wysokości wynosi 1% wysokości przyznanej pożyczki.
2. Oprocentowanie pobiera się jednorazowo jako pierwszą ratę.
3. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.
4. Okres spłaty pożyczki wynosi od 3 do 5 lat.
5. O pożyczkę na remont mieszkania można wystąpić w momencie, kiedy poprzednia została spłacona co najmniej w 2/3 wysokości. Spłaty poprzedniego zadłużenia dokonuje z przyznanej nowej pożyczki.

§ 10.
1. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe uzależniona jest od jej przeznaczenia i wynosi przy pożyczce na:
a) uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze lub własnościowe – 30.000 zł,
b) zakup mieszkania, mieszkania komunalnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – 30.000 zł,
c) zakup lub budowę domu jednorodzinnego – 30.000 zł,
d) adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne – 30.000 zł,
e) kaucję i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań komunalnych lub zakładowych w wysokości 100% kaucji bądź wymaganej opłaty – 30.000zł
f) remonty i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali stanowiących odrębną nieruchomość – 20.000zł,
g) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych do wysokości pełnych kosztów adaptacji po uprzedniej analizie możliwości spłaty pożyczki.
2. Wysokość świadczeń określonych w ust. 1 waloryzuje corocznie Administrujący w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi po uzyskaniu opinii komisji socjalnej na pierwszym posiedzeniu w nowym roku kalendarzowym.
3. Informacja o corocznej waloryzacji odbywać się będzie w formie ogłoszenia przekazywanego do każdego zakładu pracy, o którym mowa w §1 (wzór: załącznik nr 3).

§ 11.
1. Pożyczki z funduszu wymagają poręczenia dwóch osób, będących pracownikami zakładów wskazanych w §1.
2. W przypadku pożyczkobiorców, którymi są emeryci lub renciści zakładów wskazanych w §1, dopuszcza się sytuację, że jednym poręczycielem może być osoba, która będąc w przeszłości pracownikiem zakładów wskazanych w §1, korzysta aktualnie ze świadczeń emerytalnych bądź rentowych. Drugim poręczycielem winien być czynny pracownik zakładów wymienionych w §1.
3. Jedna osoba może poręczyć najwyżej cztery wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe.
4. Poręczycielem nie może być:
a) osoba, wobec której toczy się postępowanie egzekucyjne,
b) osoba ze wspólnego gospodarstwa domowego pożyczkobiorcy,
c) pożyczkobiorca niedochowujący terminów spłaty pożyczki,
d) poręczyciel niedochowujący terminów spłat pożyczek wcześniej poręczonych, do których spłaty został zobowiązany zgodnie z udzielonym poręczeniem.

§ 12.
1. Spłata pożyczek udzielonych czynnym pracownikom zakładów pracy wskazanych w §1, następuje poprzez potrącanie należnych rat z przysługującego pożyczkobiorcy wynagrodzenia i innych należności z tytułu zatrudnienia.
2. Spłata pożyczek byłych pracowników zakładów pracy wskazanych w §1, następuje poprzez indywidualne spłaty w terminie do 20-tego dnia każdego miesiąca.
3. W przypadku opóźnień w spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę do spłaty pożyczki zobowiązani są solidarnie poręczyciele.
4. Zasada spłaty poprzez potrącanie należnych rat z przysługującego wynagrodzenia i innych należności z tytułu zatrudnienia wiąże poręczycieli, po ich uprzednim pisemnym zawiadomieniu o zwłoce pożyczkobiorcy i zamiarze dokonywania potraceń.
5. Pożyczkobiorca oraz poręczyciele, w treści umowy, wyrażają zgodę na dokonanie potrąceń, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 13.
W przypadku opóźnień w spłacie pożyczki Administrujący podejmuje działania windykacyjne zgodnie z procedurami stanowiącymi załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 14.
1. W uzasadnionych wypadkach spłata pożyczki może być zawieszona na okres do 6 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych pożyczka może być umorzona w całości lub w części.
2. W przypadkach określonych w ust. 1. czynności zawieszenia lub umorzenia dokonuje Administrujący w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi po uzyskaniu opinii komisji socjalnej, z odnotowaniem uzasadnienia w protokole z posiedzenia komisji.

§ 15
1. W przypadku:
a) rozwiązania stosunku pracy przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy w trybie art. 52 Kodeksu pracy,
b) sprzedaży przez pożyczkobiorcę, w terminie 6 miesięcy od daty pobrania pożyczki, domu jednorodzinnego, mieszkania, lokalu, na którego budowę lub zakup pożyczka została udzielona,
c) ustania, w terminie 6 miesięcy od daty pobrania pożyczki, członkostwa pożyczkobiorcy w spółdzielni budownictwa mieszkaniowego przed zamieszkaniem w lokalu,
niespłacona część pożyczki (łącznie z kwotą warunkowo umorzonej pożyczki) staje się natychmiast wymagalna.
2. Natychmiastowa wymagalność skutkuje obowiązkiem wpłaty niespłaconej części pożyczki w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Po tym terminie Administrujący stosuje § 13 ust. 4 oraz procedury windykacyjne.
3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn niż wymienione w ust. 1 pkt. a, strony mogą ustalić terminy i warunki spłat na odrębnych zasadach.
4. Renegocjacja warunków umowy, o której mowa w ust. 3 przeprowadzana jest w formie aneksu do umowy zaakceptowanego przez Administrującego, pożyczkobiorcę i poręczycieli.

§ 16
1. Regulamin podlega wprowadzeniu przez dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi po uzyskaniu opinii komisji socjalnej.
2. Wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu należy do kompetencji Administrującego w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi po uzyskaniu opinii komisji socjalnej.

§ 17
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc regulamin z dnia 30 kwietnia 2015 r.
3. Wnioski o pożyczkę mieszkaniową złożone przed dniem obowiązywania niniejszego regulaminu i nie rozpatrzone do tego dnia, rozpatrzone będą wg niniejszego regulaminu.