OGŁOSZENIE ANIMATOR – MOJE BOISKO – ORLIK 2012

OGŁOSZENIE ANIMATOR – MOJE BOISKO – ORLIK 2012

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku poszukuje kandydatów na stanowisko animatora obiektu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Wymagane kwalifikacje zawodowe osób, które mogą być zatrudnione w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”:

 • Nauczyciel wychowania fizycznego
  • Trener
  • Instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej)

W przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 Ustawy  o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (dz. U 127 poz. 857) oraz na podstawie wcześniejszych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.06.2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

Podstawowe zadania animatora:

 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych w tym dla:
  – dzieci i młodzieży,
  – osób dorosłych i seniorów,
  – osób niepełnosprawnych,
  – rodzin.
  2. Współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i kulturalnymi na terenie gminy w celu promowania aktywności fizycznej.
  3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
  4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające integracji różnych grup społecznych.
  5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
  6. Dbanie o dobry stan boisk i innych obiektów, na których odbywają się zajęcia.

Wymagane dokumenty:

 1. Potwierdzone kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych.
  2. Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
  prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa
  popełnione umyślnie.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy.

Warunki zatrudnienia :

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia obejmującej min. 160 godz. zajęć miesięcznie (dla jednego animatora) lub 80h zajęć miesięcznie (w przypadku dwóch animatorów) – praca w godzinach popołudniowych w tygodniu i od rana w soboty i niedziele.
  2. Wynagrodzenie miesięczne 2 340,00 zł. brutto dla jednego animatora lub 1 170,00 zł. brutto w przypadku dwóch animatorów.
  3. Szczegółowy zakres obowiązków animatora na obiekcie zostanie określony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku.
  4. Planowany okres zatrudnienia: marzec 2017 r. – listopad 2017 r.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach, z umieszczonym napisem „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”, do dnia 17 lutego 2017 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku, ul. Wyzwolenia 19, w godz. od 8:00 do 15:00.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać osobiście  w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku, ul. Wyzwolenia 19.
Rozmowa rekrutacyjna dla kandydatów odbędzie się 21.02.2017 r. o godz.11:00 w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku, ul. Wyzwolenia 19.

Izabela Gatz
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Więcborku