OGŁOSZENIE ANIMATOR – MOJE BOISKO – ORLIK 2012

OGŁOSZENIE ANIMATOR – MOJE BOISKO – ORLIK 2012

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku poszukuje kandydatów na stanowisko animatora obiektu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Wymagane kwalifikacje zawodowe osób, które mogą być zatrudnione w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”:

• Nauczyciel wychowania fizycznego
• Trener
• Instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej)

W przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 Ustawy  o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (dz. U 127 poz. 857) oraz na podstawie wcześniejszych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.06.2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.
Podstawowe zadania animatora:

1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych w tym dla:
– dzieci i młodzieży,
– osób dorosłych i seniorów,
– osób niepełnosprawnych,
– rodzin.
2. Współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i kulturalnymi na terenie gminy w celu promowania aktywności fizycznej.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające integracji różnych grup społecznych.
5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
6. Dbanie o dobry stan boisk i innych obiektów, na których odbywają się zajęcia.

Wymagane dokumenty:
1. Potwierdzone kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych.
2. Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy.
Warunki zatrudnienia :
1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia obejmującej min. 160 godz. zajęć miesięcznie (dla jednego animatora) lub 80h zajęć miesięcznie (w przypadku dwóch animatorów) – praca w godzinach popołudniowych w tygodniu i od rana w soboty i niedziele.
2. Wynagrodzenie miesięczne 2 000,00 zł. brutto dla jednego animatora lub 1000,00 zł. brutto w przypadku dwóch animatorów.
3. Szczegółowy zakres obowiązków animatora na obiekcie zostanie określony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku.
4. Planowany okres zatrudnienia: marzec 2015 r. – listopad 2015r.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach, z umieszczonym napisem „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”, do dnia 11 lutego 2015 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku, ul. Wyzwolenia 19, w godz. od 8:00 do 15:00.

Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać osobiście  w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku, ul. Wyzwolenia 19.
Rozmowa rekrutacyjna dla kandydatów odbędzie się 12.02.2015 r. o godz.10:00 w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku, ul. Wyzwolenia 19.

Izabela Gatz
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Więcborku