OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego

 

Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

z dnia 3 czerwca 2019 r.

o naborze na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego

 

 1. Jednostka: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16 89-410 Więcbork
 2. Stanowisko: kierowca autobusu szkolnego. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • prawo jazdy kat. D,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie z wymogami określonymi w art. 39 a ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o transporcie drogowym, w szczególności:
 1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 2. brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 3. uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
 4. ukończone szkolenie okresowe,
 5. ukończone 23 lata;
 • staż pracy minimum 5 lat na stanowisku kierowcy autobusu,
 • niekaralność,
 • wysoka kultura osobista, opanowanie, komunikatywność, elastyczność, dyspozycyjność,
 • znajomość zagadnień mechaniki pojazdowej, umiejętność obsługi pojazdów mechanicznych.
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:
 • realizowanie, zgodnie z corocznym grafikiem, dowozu uczniów do placówek oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym,
 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa w ramach dowozów szkolnych, prowadzenie podstawowej dokumentacji autobusu,
 • współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie koordynacji przewozu uczniów,
 • kierowanie pracą przydzielonego opiekuna uczniów w trakcie przewozów,
 • obsługa autobusu w zakresie bieżącego zapewniania dowozu uczniów, w tym dbanie o odpowiedni stan techniczny autobusu, wykonywanie napraw, przestrzeganie terminowych przeglądów, dbanie o czystość wewnątrz i na zewnątrz autobusu,
 • dokumentowanie czynności służbowych, zgodnie z odrębnymi ustaleniami.
 • informowanie pracodawcy o stanie technicznym pojazdu,
 • wykonywanie innych dowozów zleconych przez przełożonych.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór [dm]181[/dm]
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego – wzór [dm]180[/dm],
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji – wzór [dm]182[/dm],
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia, w tym: świadectwo kwalifikacji, prawo jazdy.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów,

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej  w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego”w terminie do dnia 12 czerwca 2019 r. do godz. 10:00

Decyduje data i godzina faktycznego wpływu oferty do Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  w Więcborku. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 14 czerwca 2019 r. w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. Godzina rozmowy zostanie ustalona z kandydatami telefonicznie lub mailowo.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Biura Obsługi Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16 przez okres 3 miesięcy od dnia rozmowy kwalifikacyjnej. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej  w Więcborku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia rozmowy kwalifikacyjnej, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym podaje się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

 1. Administrator danych osobowych. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, Pocztowa 16, 89-410 Więcbork.

Kontakt z Inspektorem danych osobowych: e-mail: iodo@booswiecbork.pl.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego, na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) oraz 39a ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58  z późn. zm.).
 2. Przekazywanie danych osobowych. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem innych instytucji upoważnionych z mocy prawa i uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla Biura (systemy informatyczne oraz teleinformatyczne).
 3. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na przedmiotowe stanowisko pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Prawo dostępu do danych osobowych. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora.
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osoba zainteresowana posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy ochrony danych osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Konsekwencje niepodania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym realizacji procesu rekrutacji, tj. badanie wymagań, kwalifikacji i umiejętności na ww. stanowisku.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.