OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP I DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU WĘGLOWEGO W ROKU 2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZAKUP I DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU WĘGLOWEGO W ROKU 2013

1.    Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę węgla i miału węglowego w roku 2013.
2.    Okres trwania umowy przewiduje się na rok 2013 od dnia 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
3.    Kompletną specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej, ul. Pocztowa 16, 89- 410 Więcbork u p. Katarzyny Bobkowskiej, telefon 052 3897-274 lub ze strony internetowej www.booswiecbork.pl .
4.    Ofertę Państwa, wg formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy przesłać lub przekazać w terminie do  3 grudnia  2012 r. do godziny 11:00 do: Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku ul. Pocztowa 16, 89 – 410 Więcbork z dopiskiem „WĘGIEL”
5.    Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 03.12.2012 r. godz. 11:00.

Dyrektor BOOS w Więcborku