OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO SEZONOWEGO W ROKU 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO SEZONOWEGO W ROKU 2012

1.    Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup oleju napędowego w roku 2012.
2.    Okres trwania umowy przewiduje się na rok 2012 od dnia 10.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
3.    Kompletną specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej, ul. Pocztowa 16, 89- 410 Więcbork u p. Katarzyny Bobkowskiej, telefon 052 3897-274 lub ze strony internetowej ww.bip10.booswiecbork.eu .
4.    Ofertę Państwa, wg formularza ofertowego,
w zaklejonej kopercie, należy przesłać lub przekazać w terminie do  10 stycznia  2012 r. do godziny 11:00 do:
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
ul. Pocztowa 17, 89 – 410 Więcbork
z dopiskiem „OLEJ NAPĘDOWY”
5.     Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 10.01.2012 r. godz. 11:00.
Dyrektor BOOS w Więcborku