OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W ROKU 2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO Z PODZIAŁEM
NA ZADANIA W ROKU 2015

1.Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego z podziałem na zadania w roku 2015.

2.Okres trwania umowy przewiduje się na rok 2015 od dnia 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

3.Kompletną specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej, ul. Pocztowa 16, 89- 410 Więcbork u p. Katarzyny Bobkowskiej, telefon 052 3897-274 lub ze strony internetowej www.booswiecbork.pl .

4.Ofertę Państwa, wg formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy przesłać lub przekazać w terminie do 22.12.2014 r. do godziny 11:00 do: Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku ul. Pocztowa 16, 89 – 410 Więcbork z dopiskiem „OLEJ NAPĘDOWY”

5.Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 22.12.2014 r. godz. 11:00.

Dyrektor BOOS w Więcborku

[dm]51[/dm]