OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Więcbork dnia, 03.12.2018 r.

BOOS.221.2.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

„Dostawa i zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2019 r.”

 1. Zamawiający:

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

 1. Pocztowa 16

89 – 410 Więcbork

tel. 52 321 – 68 – 55

sekretariat@booswiecbork.pl

 1. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ;

www.booswiecbork.pl.

 1. Przedmiot zamówienia:

Sukcesywne dostawy i zakup oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2019 r., w szacunkowej ilości 85000 litrów.

W oparciu o udzielone pełnomocnictwa Zamawiający działa na rzecz:

– Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Polskich Noblistów w Więcborku,

– Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie

– Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

– Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu

– Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie

Zamawiający jest umocowany do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej SIWZ (pełnomocnictwa do wglądu w siedzibie Zamawiającego).

Zakres dostaw – według SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Termin wykonania zadania:

od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z wykazem oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków– wg SIWZ załącznik nr 2 i 3
 1. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 1. Kryteria oceny ofert

CENA – 100 %

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

C = C min x 100 pkt x 100 %
C o
gdzie: C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę, należy przesłać lub przekazać w terminie do  11.12.2018 r. do godziny 10:00;

– do Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89 – 410 Więcbork;

– w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dostawa i zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2019 r.”.

Termin i miejsce otwierania ofert:

Dnia 11.12.2018 r. o godz.: 10:30 w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89 – 410 Więcbork.

 1. Termin zawiązania ofertą:

Termin związania oferta określa się na 30 dni od 11.12.2018 r. godz. 10:00.

 1. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
 1. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z użyciem aukcji elektronicznej.
 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych albo większego zużycia oleju niż szacowano.
 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
 1. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Załączniki:

[dm]157[/dm]

[dm]158[/dm]

[dm]159[/dm]

[dm]160[/dm]

[dm]161[/dm]

[dm]162[/dm]

[dm]163[/dm]