Ogłoszenie o zamówieniu – BOOS.261.1.2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem dla placówek oświatowych Gminy Więcbork – BOOS.261.1.2022

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl.

Dokumenty w zakresie ogłoszonego postępowania znajdują się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3adc4e35-62ec-4cf8-a78a-425ee98922a0

Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a651937-7d17-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Pliki edytowalne:

Załącznik: