Wpływ zmian w systemie oświaty na organizację szkół na terenie Gminy Więcbork Dostosowanie szkół do nowej struktury szkolnej

Wchodząca w życie zmiana w systemie oświaty wprowadza nową strukturę szkolnictwa:
– 8-letnią szkołę podstawową,
– 4-letnie liceum,
– 5-letnie technikum,
– 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
– 2-letnią branżową szkołę II stopnia.
Zmiany zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r.

Bliższe informacje na temat szczegółów reformy oświaty na wszystkich szczeblach edukacji można uzyskać na ministerialnej stronie: http://reformaedukacji.men.gov.pl.
Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej udziela odpowiedzi elektronicznie pod adresem e-mail: reformaedukacji@men.gov.pl oraz telefonicznie w godzinach 8:15–16:15 pod numerami:
– 22 347 41 41 struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
– 22 347 47 92 podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
– 22 347 44 58 przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli w okresie wdrażania reformy,
– 22 347 43 12 finansowanie, organizacja oddziałów dla uczniów przybywających z zagranicy,
– 22 347 42 28 kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– 22 347 41 95 kształcenie branżowe.

Na terenie Gminy Więcbork obecnie funkcjonują następujące placówki oświatowe, dla których gmina jest organem prowadzącym:
– Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku,
– Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim,
– Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku,
– Szkoła Podstawowa Zakrzewku,
– Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu,
– Zespół Szkół w Pęperzynie,
– Zespół Szkół w Sypniewie,
– Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku, z oddziałami w Sypniewie oraz Borzyszkowie.

Reforma edukacji nie wpływa na organizację wychowania przedszkolnego.

Szkoły podstawowe w Runowie Krajeńskim, Więcborku oraz Zakrzewku zostaną ustawowo przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, a tegoroczni 6-klasiści z dniem 1 września 2017 r. staną się uczniami klasy VII szkoły podstawowej.

Zespoły szkół w Jastrzębcu, Pęperzynie oraz Sypniewie z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa staną się ośmioletnią szkołą podstawową, w której funkcjonować będą oddziały gimnazjalne – do czasu ich wygaszenia w 2019 r.

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 następować będzie stopniowa likwidacja gimnazjów – nie będzie naboru do gimnazjów. Ostatecznie gimnazja przestaną funkcjonować z końcem roku szkolnego 2018/2019.
Proponuje się, obecnie funkcjonujące Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku przekształcić w szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi – do czasu ich wygaszenia w 2019 r.

Projekt nawiązuje do znanego mieszkańcom rozwiązania, polegającego na funkcjonowaniu – na terenie miasta Więcborka – dwóch szkół podstawowych.

Podział uczniów mieszkających na terenie miasta Więcborka (a także Wituni, Dalkowa oraz Suchorączka) na dwa obwody jest zbliżony do podziału sprzed 1 września 1999 r.

Tabela obwodów
[dm]82[/dm]

Rozważając opcje funkcjonowania i organizacji szkół na terenie miasta Więcborka kierowaliśmy się:
– uwarunkowaniami lokalnymi,
– liczbą uczniów,
– stopniowym wprowadzaniem nowej podstawy programowej w szkole podstawowej przez trzy najbliższe lata szkolne,
– możliwościami lokalowymi
oraz zamiarem ustawodawcy, by szkoła podstawowa działając w jednym budynku obejmowała wszystkie klasy (I-VIII).
Zgodnie z art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe: „Podejmując uchwałę, (…), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami:
1) o pełnej strukturze organizacyjnej;
2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.”

Działając w trosce, by nadchodzące zmiany były jak najmniej uciążliwe dla uczniów i ich rodziców, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich warunków do bezpiecznego pobytu, rozwoju oraz nauki, proponuje następujące rozwiązanie organizacyjne:

1. Dzieci urodzone w 2010 r., obecnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, z dniem 1 września 2017 r. rozpoczną edukację szkolną w oparciu o nową podstawę programową oraz zgodnie z zaprezentowanymi nowymi obwodami: szkoły podstawowej przy ul. 600-lecia 4 oraz szkoły podstawowej przy ul. Wyzwolenia 19.

2. Jednocześnie, z dniem 1 września 2017 r., proponowanym podziałem na obwody objęci zostaną uczniowie tegorocznych klas III i VI, którzy po zakończeniu obecnego etapu edukacyjnego wchodzą z dniem 1 września 2017 r. w nową podstawę programową przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla klasy IV oraz klasy VII.

Kontynuacją wskazanego rozwiązania będzie sukcesywny podział uczniów w kolejnych latach. Zaprezentowane rozwiązanie wyraża się w następującym układzie:

Tabela w załączniku:

dotyczy: PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ul. Wyzwolenia 19

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ul. 600-lecia 4)
[dm]83[/dm]

Ewentualne pytania i wątpliwości wynikające z konieczności dostosowania szkół na terenie Gminy Więcbork do reformy oświaty prosimy kierować do Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku:
– elektronicznie na adres: sekretariat@booswiecbork.pl
– telefonicznie: 52 321 68 55
– osobiście: ul. Pocztowa 16, Więcbork