Wyprawka szkolna 2009/2010

Informacja dotycząca dofinansowania zakupu podręczników

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników. Zgodnie z rozporządzeniem pomoc finansową mogą otrzymać:
 
uczniowie klas I szkół podstawowych oraz uczniów klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia do kwoty 150 zł
uczniowie klas II szkół podstawowych oraz uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia do kwoty 150 zł
uczniowie klas III szkół podstawowych oraz uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia do kwoty 170 zł
uczniowie klas I gimnazjów, klas ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz klas IV ogólnokształcących szkół baletowych do kwoty 280 zł

Program skierowany jest do:
• uczniów pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351zł
• uczniów pochodzących z rodzin nie spełniających kryterium dochodowe w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, pomocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Wniosek w sprawie pomocy finansowej (na załączonym formularzu) powinien zostać złożony w szkole, do której uczęszczał będzie uczeń w roku szkolnym 2009/2010. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca czerwiec (dotyczy wszystkich dorosłych członków rodziny). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. Osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów powinny przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wniosek w sprawie dofinansowania zakupu podręczników należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2009 r.
Zbiorcze listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów przedkładają Burmistrzowi Więcborka w terminie do dnia 19 września Br. w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.
Szczegółowe informuje, na temat dofinansowania zakupu podręczników znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (http://www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl).

  Dyrektor BOOS w Więcborku

 

[dm]14[/dm]

[dm]15[/dm]