Wyprawka szkolna 2014

WYPRAWKA SZKOLNA 2014
INFORMACJA

W dniu 31 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 29 lipca 2014 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024).

Pomocą objęci są:
1)    uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie

2)    uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe – tj. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,  z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Wyłączeni z Programu zostali uczniowie klasy I szkoły podstawowej ze względu na zapewnienie bezpłatnych podręczników. Wyjątek od tego założenia stanowią uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy w klasie I szkoły podstawowej mogą otrzymać dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych, w przypadku kiedy nie będą korzystać z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów, którzy nie spełniają ww. kryterium dochodowego zachowano możliwość ubiegania się o pomoc dla ucznia, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z zastrzeżeniem, iż tego typu pomoc przyznaje się do 5% uczniów z klas objętych programem w gminie. Dyrektorzy dysponują limitem uczniów, którym dyrektor szkoły może udzielić pomocy poza kryterium dochodowym.

Programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w:
–    klasach II-III szkoły podstawowej,
–    klasie VI szkoły podstawowej,
–    klasach II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
–    klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
–    klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum),
–    klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
–    klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
–    klasie III liceum plastycznego,
–    klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W przypadku gdy uczeń, korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż:
1)    w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 – 192,50 zł;
2)    w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 8 – 308 zł;
3)    w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 10 – 303,50 zł.

Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły,
do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015,
w terminie do 12 września 2014 r.

 

1.  Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczeń o dochodach – oświadczenie o wysokości dochodów.
2.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
4. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy
5. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników do wysokości wartości pomocy wskazanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów.
6. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.
7. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach projektu „Wyprawka szkolna”.

Druk wniosku: [dm]44[/dm]

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r.:  [dm]45[/dm]