ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Więcbork, dnia 23 grudnia 2016 r.

BOOS.221.2.2016

 

Zamawiający:

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

ul. Pocztowa 16

89-410 Więcbork

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr BOOS.221.2.2016 „Dostawa i zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2017 r.”.

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, iż postępowanie na wybór wykonawcy w ramach zadania PN. „Dostawa i zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2017 r.” zostało rozstrzygnięte.

 

Zamawiający wybrał najkorzystniejsza ofertę:

 

TRANS – KOL PALIWA

  1. Toruńska 186

62 – 600 KOŁO

 

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęła 1 oferta.

Na podstawie SIWZ oferta otrzymała 60 punktów.

Oferta spełnia warunki SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie został wykluczony żaden oferent.

Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Zamawiający informuje, że nie zachodzą okoliczności wynikające z art. 92 ust. 1 pkt 4-7.