Zawiadomienie o wynikach postępowania

89-410 Więcbork, ul. Złotowska 1, Witunia

BOOS 221-1/2010
(nr ref. postępowania)

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na: zakup oleju napedowego

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.    Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę MOYA STACJA PALIW Centrum Usług Motoryzacyjnych „JODKOWSCY”
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 4,58;
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: cena 4,58, 1 oferta firmy MOYA STACJA PALIW Centrum Usług Motoryzacyjnych „JODKOWSCY”otrzymała największą liczbę punktów – 100 punktów.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

III.    Nie odrzucono żadnej oferty.

IV.         Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – 100 %

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy    Liczba pkt
w kryterium …….
Liczba pkt
w kryterium
……………..    Razem
.MOYA STACJA PALIW Centrum Usług Motoryzacyjnych JODKOWSCY 89-410 Więcbork, ul. Złotowska 1, Witunia    .100
100    100.

Z  poważaniem

W. Kuczerepa