Dofinansowanie do zakupu podręczników

Informacja dotycząca dofinansowania zakupu podręczników

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 marca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników. Zgodnie z rozporządzeniem pomoc finansową mogą otrzymać:

•    dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
•    dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
•    dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,    do kwoty 170 zł
•    dla uczniów klas II gimnazjów,
•    dla uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas II ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów klas V ogólnokształcących szkół baletowych,
•    dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych,    do kwoty 310 zł
•    dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych,    do kwoty 200 zł
•    dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych,    do kwoty 300 zł
•    dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych,
•    dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych    do kwoty 370 zł

Program skierowany jest do:
•    uczniów pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351zł
•    uczniów pochodzących z rodzin nie spełniających kryterium dochodowe w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, pomocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Wniosek w sprawie pomocy finansowej (na załączonym formularzu) powinien zostać złożony w szkole, do której uczęszczał będzie uczeń w roku szkolnym 2010/2011. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca czerwiec (dotyczy wszystkich dorosłych członków rodziny). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. Osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów powinny przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wniosek w sprawie dofinansowania zakupu podręczników należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpień 2010 r.
Zbiorcze listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów przedkładają Burmistrzowi Więcborka w terminie do dnia 19 września Br. w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.
Szczegółowe informuje, na temat dofinansowania zakupu podręczników znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (http://www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl).

Dyrektor BOOS w Więcborku