Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

PIERWSZY KROK PRACODAWCY DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA – ZAWARCIE UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM. 

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Więcbork, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Więcborka, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

WARUNKI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: 

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 

2)  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał: 

a)w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159), 

b)w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy; 

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE I PEDAGOGICZNE INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

INSTRUKTORZY PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU MUSZĄ POSIADAĆ: 

1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019 r. poz. 391), i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub 

2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub 

3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub 

4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub 

5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub 

6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.). 

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5, posiadają ponadto: 

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz 

  1. a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
  2. b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz 

  1. a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
  2. b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  3. c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów: 

  1. a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  2. b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub 

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, 

WARUNEK ZDANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA EGZAMINU – STATUS PRACODAWCY A WŁAŚCIWY EGZAMIN 

Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu/przyuczenie do wyk.  określonej pracy i zdał: 

  1. a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY BĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM – EGZAMIN CZELADNICZY zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159) – egzamin przeprowadza IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH;
  2. b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY NIEBĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM – EGZAMIN ZAWODOWY – egzamin przeprowadza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA;
  3. c) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami. Podstawa prawna ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

PRACODAWCA – RZEMIEŚLNIK to: 

1) Osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub 

2) Osoby fizyczne – wspólnicy SPÓŁKI CYWILNEJ w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1,

a ponadto posiada kwalifikacje wymagane do przeprowadzenia przygotowania zawodowego – kształci młodocianego pracownika, który, ZDAJE EGZAMIN CZELADNICZY W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ/CECHU. 

Pracodawca NIE JEST RZEMIEŚLNIKIEM w przypadku kiedy, zatrudnia osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. Wówczas kształci młodocianego pracownika, który ZDAJE EGZAMIN ZAWODOWY PRZED OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ.

O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA DECYDUJE ZDANIE EGZAMINU PRZEZ MŁODOCIANEGO PRZED WŁAŚCIWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ, ZGODNIE Z WW. PRZEPISAMI.  

WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA 

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia – 8.081,00 zł 

W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. 

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – 10.000,00 zł 

Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów zawartych od 1 września 2019 roku. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Kompletne wnioski składane przez pracodawców na podstawie ww. umów po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym pracownikiem. 

WARUNKIEM OTRZYMANIA WYŻSZEJ KWOTY DOFINANSOWANIA JEST ZATEM WSKAZANIE ZAWODU W PROGNOZIE PUBLIKOWANEJ CO ROKU W MONITORZE POLSKIM. 

WALORYZACJA DOFINANSOWANIA 

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. 

POMOC DE MINIMIS 

W związku z  art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania  przez młodocianego pracownika egzaminu o którym mowa w art.122 ust.1 pkt 2 ustawy z z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe). 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem,

2) Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy – dotyczy przypadku zmiany     pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika,

3) Kopia świadectwa pracy potwierdzającego krótszy okres kształcenia młodocianego pracownika

4) Kopia dyplomu, świadectwa lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,

5) Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład              w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego,

6) Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,

7) Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,

8) Zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się     o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

9) Formularz informacji wystawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

10) Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę        o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność                      z oryginałem”, datą, pieczątką pracodawcy.

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta – SUDOP https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary