Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobom, których dane dotyczą – niniejszym podaję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku (dalej: Biuro).

Administratorem danych osobowych jest: 

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcbork

ul.Pocztowa 16

89-410 Więcbork

e-mail: iodo@booswiecbork.pl

tel./fax 52 321-68-55

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 oraz art. 9 ust. 2 pkt b RODO.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań oświatowych należących do kompetencji Burmistrza Więcborka, a także innych wynikających z przepisów prawa i potrzeb Gminy Więcbork – przekazanych i realizowanych przez Biuro na podstawie:

 1. Uchwały Nr XXXVII/286/97 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku i nadania statutu,
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 3. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 4. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 6. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 7. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 9. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 10. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 11. Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych przez Biuro odbywa się w celu:

 1. realizacji przydzielonych zadań oraz przysługujących uprawnień,
 2. wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, przed zawarciem umowy,
 3. spełnienia obowiązków administratora określonych przepisami prawa,
 4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej.

W ramach realizacji zadań Biura, osoby mogą zostać poproszone o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Podanie przez osobę danych osobowych może wynikać z ustawy lub być warunkiem rozpatrzenia wniosku bądź zawarcia umowy. W przypadku obowiązku ustawowego, jeżeli osoba zainteresowana nie poda swoich danych, nie będzie możliwości realizacji przez Biuro zadania ustawowego wraz z konsekwencjami przewidzianymi przez prawo. W sytuacji, gdy podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku bądź zawarcia/wykonania umowy, a osoba zainteresowana nie poda swoich danych, Biuro nie będzie mogło rozpatrzyć wniosku bądź zawrzeć/wykonać umowy.

Przekazywanie danych osobowych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. innych instytucji upoważnionych z mocy prawa i uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa;
 2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla Biura (systemy informatyczne oraz teleinformatyczne, w których są przetwarzane dane osobowe).

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres zgodny z przepisami szczególnymi, określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Źródła danych osobowych:

Dane osobowe pozyskiwane są przez Biuro:

 1. od osób, których dotyczą,
 2. ze szkół i placówek oświatowych,
 3. rejestru PESEL,
 4. rejestru mieszkańców.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, osoba zainteresowana posiada prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Zawsze, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, osoba zainteresowana ma prawo nie wyrazić zgody. Ma także prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia). Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Kontakt w sprawie danych osobowych przetwarzanych przez Biuro:

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować korespondencyjnie na adres:

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Pocztowa 16

89-410 Więcbork

lub elektronicznie na e-mail:

iodo@booswiecbork.pl

Danuta Zawidzka

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku