Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów realizujących obowiązek nauki

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo kształcenia (zdobywania zawodu) w formach pozaszkolnych. Gmina sprawuje nad tym kontrolę, a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi nauki do powiadomienia organów gminy, na terenie której dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie.

Mając na uwadze realizację art. 35 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe prosimy rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci zamieszkują Gminę Więcbork i uczęszczają do szkół ponadpodstawowych lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września danego roku szkolnego pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 15 – 18 lat (zaświadczenie ze szkoły lub powiadomienie na załączonym druku).

– Druk powiadomienia do pobrania w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,
ul. Pocztowa 14 oraz na stronie booswiecbork.pl.

– Powiadomienie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 14 lub przesłać na adres sekretariat@booswiecbork.pl

W przypadku zmiany – w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia – miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również – zgodnie z ustawowym zapisem – poinformować Burmistrza Więcborka.