Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Więcbork składa się w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku w terminie do 15 września, a dla słuchaczy kolegiów do 15 października.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Więcbork, wniosek i wymagane załączniki są dostępne w szkołach oraz Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

Pomoc materialną może otrzymać uczeń, którego dochód netto na jednego członka rodziny wynosi nie więcej niż 600 zł miesięcznie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.