Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborku na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborku
na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (statut zmieniony Uchwałą Nr XXVI/174/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Więcborku).

O miejsce w Klubie mogą się ubiegać dzieci w wieku od 1 roku do 3 roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Więcbork. Klub zapewnia opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie.

Warunkiem uczestniczenia w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Formularze wniosku oraz załączników dostępne są w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

Wypełnione wnioski przyjmuje wyłącznie Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku w dniach 1 – 15 marca 2022 r.
Rodzice składają wnioski kompletne z wszystkimi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Po upływie terminu na składanie wniosków prace rozpocznie komisja rekrutacyjna, która oceni złożone wnioski.

W terminie do 22 marca 2022 r. zostanie podana do wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

W terminie do 25 marca 2022 r. rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do Klubu. Oświadczenie o potwierdzeniu woli zapisu dziecka rodzice składają osobiście w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku (poprzez adnotację na złożonym wcześniej wniosku).
Brak potwierdzenia przyjmuje się, jako rezygnację z rekrutacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następujące kryteria, przyznając każdemu z nich odpowiednią ilość punktów:

 1. oboje rodzice zamieszkują na terenie Gminy Więcbork, którzy zgodnie z właściwością miejscową Gminy Więcbork rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Sępólnie Krajeńskim – 40 punktów;
 2. jeden z rodziców zamieszkuje na terenie Gminy Więcbork, który zgodnie z właściwością miejscową Gminy Więcbork rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Sępólnie Krajeńskim – 20 punktów;
 3. oboje rodzice pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym, którzy nie przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych – 30 punktów;
 4. jeden z rodziców pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym, który nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym – 15 punktów;
 5. rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym, który nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym – 30 punktów;
 6. jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko powraca na rynek pracy po urodzeniu dziecka – 10 punktów;
 7. kandydat, którego dotyczy wniosek posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 15 punktów;
 8. kandydat, którego dotyczy wniosek wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny, zgodnie ze wskazaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku – 10 punktów;
 9. kandydat, którego dotyczy wniosek pochodzi z wielodzietnej rodziny, posiadającej co najmniej 3 małoletnich dzieci (w roku, w którym ma być przyjęty do Klubu) – 5 punktów.
  W przypadku, gdy ww. kryteria nie rozstrzygną o kwestii przyjęcia dziecka,
  o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia wniosku.
  W terminie do 31 marca 2022 r. zostanie podana do wiadomości lista dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

Godziny pracy Biura:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00
Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w dalszym ciągu będą wolne miejsca, informacja zostanie podana na stronie internetowej: https://www.booswiecbork.pl.

Załączniki: