Dowóz

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku realizuje zadanie polegające na  zapewnieniu bezpłatnego transportu uczniów do szkół, wraz z opieką w trakcie przewozu oraz z dokonywaniem zwrotu kosztów przejazdu uczniów i opiekunów do szkół w przypadkach określonych w prawie oświatowym.
Jeżeli droga dziecka pięcioletniego i sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Jeżeli droga ucznia z domu do szkoły, w obwodzie której mieszka, przekracza odległości:
– 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
– 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych,
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

W zakresie uczniów niepełnosprawnych Gmina Więcbork zapewnia dowóz do szkół gminnych oraz specjalnej lub zwraca koszty przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w Zarządzeniu Nr 0050.68.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych, uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz zwrotu kosztów przewozu ucznia na trasie na której nie kursuje komunikacja publiczna.
Dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Więcbork dowożone są trzema autobusami szkolnymi i jednym bus-em.

Szczegółów w zakresie dowozów udzielamy pod numerem telefonu 52 3216855.