Stypendium Burmistrza

 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 obowiązuje „Gminny Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych”. Celem, przyjętego przez Radę Miejską w Więcborku programu jest przede wszystkim promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych, a w szczególności:
1) promowanie rozwoju i wzrostu aspiracji naukowych, sportowych lub artystycznych poprzez nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych oraz wspieranie ich osiągnięć,
2) promowanie idei pogłębiania wiedzy poprzez zachęcanie uczniów do rozwijania uzdolnień oraz do podejmowania działań w celu odkrycia własnych talentów,
3) promowanie pozytywnych wzorców dla uczniów szkół gminnych oraz promowanie wśród nauczycieli i rodziców konieczności wspierania edukacji uzdolnionych uczniów,
4) zachęcanie uczniów do zwiększonego udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wydarzeniach artystycznych oraz zawodach sportowych,
5) promocja Gminy Więcbork, jako gminy przyjaznej uczniom szczególnie utalentowanym.

Program swoim zasięgiem obejmuje uczniów szkół, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym, zamieszkałych na terenie gminy. Jako formę realizacji Programu ustanowiono nagrodę pieniężną o charakterze motywacyjnym pn. „Stypendium Burmistrza Więcborka”.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku Nr XXXVI/262/2017 stypendium może być przyznane za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Stypendium może zostać przyznane uczniom szkół podstawowych – począwszy od klasy IV oraz uczniom klas II i III gimnazjum (do czasu ich wygaszenia), mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Więcbork.

Kryteria przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe:
Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej oraz gimnazjum, który spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1. uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
a) nie niższą niż 5,4 – dla szkoły podstawowej i wzorową ocenę z zachowania,
b) nie niższą niż 5,2 – dla gimnazjum i wzorową ocenę z zachowania;
2. reprezentując swoją szkołę został laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu ogólnopolskiego;
3. reprezentując swoją szkołę został laureatem bądź finalistą konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim.

Kryteria przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne:
Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej bądź gimnazjum, który reprezentując swoją szkołę został laureatem bądź finalistą międzynarodowego, ogólnopolskiego albo wojewódzkiego konkursu artystycznego.

Warunkiem otrzymania stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne jest także uzyskanie w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej średniej ocen nie niższej niż 4,0 oraz co najmniej dobrej oceny z zachowania.

Kryteria przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe:
Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej lub gimnazjum spełniającemu co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
–  reprezentując swoją szkołę został finalistą zawodów sportowych szczebla ogólnopolskiego,
– reprezentując swoją szkołę został zdobywcą minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach i olimpiadach sportowych na szczeblu, co najmniej wojewódzkim.

Warunkiem otrzymania stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe jest także uzyskanie w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej średniej ocen nie niższej niż 4,0 oraz co najmniej dobrej oceny z zachowania.

Stypendium przyznawane jest na wniosek dyrektora szkoły, składany w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku do dnia 30 czerwca. Do wniosku należy dołączyć:
potwierdzoną przez szkołę kopię ostatniego świadectwa szkolnego,
dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne.