Informacja – Wyprawka szkolna 2013

INFORMACJA

 

W dniu 18 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych, określające szczegółowe warunki dofinansowania zakupu podręczników.

 

Programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w:

–    klasach I-III szkoły podstawowej,

–    klasie V szkoły podstawowej,

–    klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

–    klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

–    klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum),

–    klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

–    klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

–    klasie II liceum plastycznego,

–    klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

Programem objęci są ponadto uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

  • kl. I – III – do kwoty 225 zł
  • kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
  • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
  • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.
  • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Kryterium dochodowe

  • uczniowie objęci programem „Wyprawka szkolna” – dochód nie może przekraczać 456 zł netto na osobę w rodzinie, na podstawie kryterium dochodowego, o którym  mowa w ustawie o pomocy społecznej;
  • uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej – dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie, na podstawie kryterium dochodowego, o którym  mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych;
  • uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód.

W przypadkach, określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom z klas objętych programem, ale niespełniających kryterium dochodowego. Wówczas następuje to na podstawie pozytywnej decyzji burmistrza.

 

Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły,

do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014,

w terminie do 6 września 2013 r.

 

1.  Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczeń o dochodach – oświadczenie o wysokości dochodów.

2.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej lub klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

5. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy.

6. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników do wysokości wartości pomocy wskazanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów.

7. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”

8. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach projektu „Wyprawka szkolna”.

[dm]26[/dm]