Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół w Pęperzynie

Burmistrz Więcborka
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
 w Zespole Szkół w Pęperzynie    89-410 Pęperzyn 33

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89 poz. 826 i 189, poz. 1854)
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) życiorys wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu  pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;
4) dyplom ukończenia studiów oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) oraz  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 ze zm.);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz..U. z 2002 r. Nr. 101 poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane: w przypadku składania kserokopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem;
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z opisem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie” w terminie do dnia 16 czerwca 2009 r. do godz. 15 00 w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul Pocztowa 16.
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Więcborka.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.