Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Ogłoszenie nr 1

Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
z dnia 6 lipca 2012
o naborze na wolne stanowisko
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

1.Wymagania niezbędne:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
d) posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego,
e) nieposzlakowana opinia,
f) kandydat na ww. stanowisko musi spełnić jeden z poniższych warunków:
– ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 –letnią praktykę w księgowości,
– ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,
– jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów , na podstawie odrębnych przepisów,
– posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów:
– ustawy o rachunkowości,
– ustawy o finansach publicznych,
– rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
– rozporządzenia ministra finansów o szczegółowych zasadach rachunkowości,
– ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– ustawy o podatku od towarów i usług,
– ustawy o opłacie skarbowej,
– ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
b) umiejętność obsługi podstawowych programów księgowych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym i wymagań określony jest w opisie stanowiska pracy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) życiorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
i) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne o których mowa w punkcie 4a i b ogłoszenia powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko Głównego księgowego w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku” do  23.07.2012 do godz. 15 00  w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku ul. Pocztowa 16

Oferty, które wpłyną do BOOS po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu, w dniu 24.07.2012 r. do godz. 1100 lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona w BIP-ie  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Dla osób spełniających wymagania formalne rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 27.07.2012 r. o godz.  900  w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,  ul. Pocztowa 16.

Przygotował: W. Kuczerepa BOOS Więcbork