OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy „ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO AUTOBUSÓW SZKOLNYCH DLA BIURA OBSŁUGI OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W WIĘCBORK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W 2018 ROKU”

Więcbork dnia, 21.11.2017 r.

BOOS.221.1.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

„ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO AUTOBUSÓW SZKOLNYCH DLA BIURA OBSŁUGI OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W WIĘCBORK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W 2018 ROKU”

 1. Zamawiający:

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

 1. Pocztowa 16

89 – 410 Więcbork

tel. 52 321 – 68 – 55

sekretariat@booswiecbork.pl

 1. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ;

www.booswiecbork.pl.

 1. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje bezgotówkową, systematyczną dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych, z podziałem na zadania, na stacjach wskazanych przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania, w oparciu o obwody placówek oświatowych Gminy Więcbork oraz z uwzględnieniem organizacji dowozu wykonywanego przez Zamawiającego.

Opis zadania nr 1: dostawa oleju napędowego w ilości 11 000 litrów

Obwód organizacji dowozu w Sypniewie – siedziba obwodu, ustalona dla potrzeb niniejszego zamówienia: ul. Szkolna 1 , 89-422 Sypniewo

Opis zadania nr 2: dostawa oleju napędowego w ilości 25 000 litrów

Obwód organizacji dowozu w Więcborku – siedziba obwodu, ustalona dla potrzeb niniejszego zamówienia: ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork

W każdym z ww. zadań Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu możliwość pobierania paliwa w promieniu do 5 km od siedziby obwodu, w ilości nie większej niż 400 l dziennie.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Termin wykonania zadania:

od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z wykazem oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków– wg SIWZ załącznik nr 2 i 3
 1. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 1. Kryteria oceny ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = C min x 100 pkt
C o
gdzie: C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę, należy przesłać lub przekazać w terminie do  28.11.2017 r. do godziny 11:00;

– do Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89 – 410 Więcbork;

– w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta – zakup oleju napędowego z podziałem na zadania dla Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku w 2018 r.”.

Termin i miejsce otwierania ofert:

Dnia 28.11.2017 r. o godz.: 11:30 w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89 – 410 Więcbork.

 1. Termin zawiązania ofertą:

Termin związania oferta określa się na 30 dni od 28.11.2017 r. godz. 11:00.

 1. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
 1. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z użyciem aukcji elektronicznej.
 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych albo większego zużycia oleju niż szacowano.
 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
 1. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

Opis przedmiotu zamówienia [dm]113[/dm]

Wykaz wymaganych dokumentów [dm]109[/dm]   [dm]110[/dm] [dm]112[/dm]

Druk oferty [dm]108[/dm]

Projekt umowy [dm]111[/dm]