Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborku na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborku
na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (statut zmieniony Uchwałą Nr XXVI/174/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Więcborku).

O miejsce w Klubie mogą się ubiegać dzieci w wieku od 1 roku do 3 roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Więcbork. Klub zapewnia opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie.
Warunkiem uczestniczenia w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Formularze wniosku oraz załączników dostępne są w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

Wypełnione wnioski przyjmuje
wyłącznie
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
w dniach 1 – 15 marca 2023 r.

Rodzice składają wnioski kompletne z wszystkimi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.


Po upływie terminu na składanie wniosków prace rozpocznie komisja rekrutacyjna, która oceni złożone wnioski.

W terminie do 22 marca 2023 r. zostanie podana do wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

W terminie do 27 marca 2023 r. rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do Klubu. Oświadczenie o potwierdzeniu woli zapisu dziecka rodzice składają osobiście w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku (poprzez adnotację na złożonym wcześniej wniosku).

Brak potwierdzenia przyjmuje się, jako rezygnację z rekrutacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następujące kryteria, przyznając każdemu z nich odpowiednią ilość punktów:

  1. oboje rodzice zamieszkują na terenie Gminy Więcbork, którzy zgodnie z właściwością miejscową Gminy Więcbork rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Sępólnie Krajeńskim – 40 punktów;
  2. jeden z rodziców zamieszkuje na terenie Gminy Więcbork, który zgodnie z właściwością miejscową Gminy Więcbork rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Sępólnie Krajeńskim – 20 punktów;
  3. oboje rodzice pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym, którzy nie przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych – 30 punktów;
  4. jeden z rodziców pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym, który nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym – 15 punktów;
  5. rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym, który nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym – 30 punktów;
  6. jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko powraca na rynek pracy po urodzeniu dziecka – 10 punktów;
  7. kandydat, którego dotyczy wniosek posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 15 punktów;
  8. kandydat, którego dotyczy wniosek wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny, zgodnie ze wskazaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku – 10 punktów;
  9. kandydat, którego dotyczy wniosek pochodzi z wielodzietnej rodziny, posiadającej co najmniej 3 małoletnich dzieci (w roku, w którym ma być przyjęty do Klubu) – 5 punktów.

W przypadku, gdy ww. kryteria nie rozstrzygną o kwestii przyjęcia dziecka,
o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia wniosku.

W terminie do 31 marca 2023 r. zostanie podana do wiadomości lista dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

Godziny pracy Biura:
Poniedziałek   7:00 – 15:00
Wtorek            8:00 – 16:00
Środa               7:00 – 15:00
Czwartek         7:00 – 15:00
Piątek              7:00 – 15:00

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w dalszym ciągu będą wolne miejsca, informacja zostanie podana na stronie internetowej: https://www.booswiecbork.pl.

Załączniki: