Rekrutacja uzupełniająca do Klubu Dziecięcego w Więcborku

Uzupełniająca rekrutacja

do Klubu Dziecięcego w Więcborku

na rok szkolny 2021/2022

Liczba dostępnych miejsc: 1

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (załącznik do Uchwały Nr XXVI/174/20 Rady Miejskiej
w Więcborku z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Więcborku i nadania statutu).

O miejsce w Klubie mogą się ubiegać dzieci w wieku od 1 roku do 3 roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Więcbork. W klubie zapewniona będzie opieka w wymiarze do 10 godzin dziennie.

Warunkiem uczestniczenia w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Formularze wniosku oraz załączników dostępne są w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej
w Więcborku oraz na stronie internetowej www.booswiecbork.pl.

Wypełnione wnioski przyjmuje

wyłącznie

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

w dniach 18 – 22 października 2021 r.

Rodzice składają wnioski kompletne z wszystkimi załącznikami

potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

W terminie do 26 października 2021 r. (do godz. 12:00) zostanie podana do wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

W terminie do 28 października 2021 r. (do godz. 15:00) rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do Klubu. Oświadczenie o potwierdzeniu woli zapisu dziecka rodzice składają osobiście w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku (poprzez adnotację
na złożonym wcześniej wniosku).

Brak potwierdzenia przyjmuje się, jako rezygnację z rekrutacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następujące kryteria, przyznając każdemu z nich odpowiednią ilość punktów:

 1. oboje rodzice zamieszkują na terenie Gminy Więcbork, którzy zgodnie z właściwością miejscową Gminy Więcbork rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
  w Urzędzie Skarbowym w Sępólnie Krajeńskim – 40 punktów;
 2. jeden z rodziców zamieszkuje na terenie Gminy Więcbork, który zgodnie
  z właściwością miejscową Gminy Więcbork rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Sępólnie Krajeńskim – 20 punktów;
 3. oboje rodzice pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym, którzy nie przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych
  – 30 punktów;
 4. jeden z rodziców pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym, który nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym – 15 punktów;
 5. rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym, który nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim
  i wychowawczym – 30 punktów;
 6. jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko powraca na rynek pracy po urodzeniu dziecka – 10 punktów;
 7. kandydat, którego dotyczy wniosek posiada orzeczenie o niepełnosprawności
  – 15 punktów;
 8. kandydat, którego dotyczy wniosek wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny, zgodnie ze wskazaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku – 10 punktów;
 9. kandydat, którego dotyczy wniosek pochodzi z wielodzietnej rodziny, posiadającej co najmniej 3 małoletnich dzieci (w roku, w którym ma być przyjęty do Klubu)
  – 5 punktów.

W przypadku, gdy ww. kryteria nie rozstrzygną o kwestii przyjęcia dziecka,

o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia wniosku.

W terminie do 29 października 2021 r. (do godz. 12:00) zostanie podana do wiadomości lista dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

Godziny pracy Biura

Poniedziałek 7:00 – 15:00

Wtorek 8:00 – 16:00

Środa 7:00 – 15:00

Czwartek 7:00 – 15:00

Piątek 7:00 – 15:00

Dzieciom przyjętym w ramach postępowania uzupełniającego Klub Dziecięcy w Więcborku zapewni opiekę od 1 listopada 2021 r.

Wniosek:

Załączniki: