Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do Przedszkola Gminnego Niezapominajka oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym

 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce, w której dziecko jest już zapisane. Formularz deklaracji jest dostępny w każdej placówce, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

 1. Terminy

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym rozpocznie się 19 marca 2018 r.

Terminy rekrutacji:

 • od 19 marca 2018 do 18 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 – należy składać wnioski  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów;
 • od 20 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r. – komisje rekrutacyjne powołane w każdej placówce będą miały czas na przeprowadzenie weryfikacji wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych;
 • dnia 10 maja 2018 r. do godz. 14:00 – komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 11 maja 2018 r. do 14 maja 2018 r. do godz. 15:00 – rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do określonej placówki w postaci pisemnego oświadczenia;
 • dnia 15 maja 2018 r. do godz. 14:00 – komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 1. Postępowanie rekrutacyjne

Wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy składać w Przedszkolu Gminnym Niezapominajka w Więcborku lub w jego oddziałach w Sypniewie i Borzyszkowie oraz   w wybranej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

Formularz wniosku jest dostępny w każdej placówce (w tym na stronie www.),                       w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

 1. Kryteria rekrutacyjne:

Po upłynięciu terminu na składanie wniosków w każdej placówce rozpoczną prace komisje rekrutacyjne powoływane przez dyrektorów. Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.

W pierwszym etapie uwzględnianie będą kryteria  rekrutacyjne określone w  art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). Są to:

1) wielodzietność rodziny – oświadczenie o wielodzietności dostępne w placówce,

2) niepełnosprawność dziecka,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dostępne w placówce,

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Każde z siedmiu kryteriów ma jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które zostały określone Uchwałą nr XXX/220/2017 Rady Miejskiej   w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r.

Kryteria te są następujące:

 • wiek dziecka: dziecko 5-letnie – 8 punktów; dziecko 4-letnie – 8 punktów; dziecko 3-letnie – 2 punkty; dziecko 2,5-letnie – 0 punktów;
 • oboje rodzice/prawni opiekunowie zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – 10 punków;
 • jeden z rodziców/prawnych opiekunów zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – 5 punktów;
 • rodzeństwo uczęszczające do danej placówki – 3 punkty;
 • deklarowany czas pobytu dziecka wynosi co najmniej: 9 godzin – 8 punktów;                  8 godzin – 6 punktów; 7 godzin – 4 punkty; 6 godzin – 2 punkty; 5 godzin  – 0 punktów.
 1. Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w dalszym ciągu będą wolne miejsca, przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające – rozpocznie się 2 lipca 2018r.

Dokładne terminy postępowanie uzupełniającego zawiera Zarządzenie Nr 0050.03.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 stycznia 2018 r.

[dm]134[/dm]