Informacja o projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim”

Informacja o projekcie
„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
– szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim”

Gmina Więcbork przystąpiła do projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów umożliwić ma realizację głównego celu projektu: rozwój edukacji dzieci i młodzieży. W ramach programów szkoleniowo-doradczych nastąpi opracowanie lokalnego planu podnoszenia jakości oświaty i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. W ramach Gminy Więcbork procesem wspomagania obejmujemy 3 szkoły.
Wspomaganie szkół i przedszkoli oznacza działanie prowadzone zgodnie z:
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591);
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199);
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369).
W województwie kujawsko-pomorskim, do projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” przystąpiło 30 jednostek samorządu terytorialnego, z których w cyklach szkoleniowych uczestniczy 85 przedstawicieli gmin i powiatów. Do wdrożenia procesu wsparcia kompetencji kluczowych uczniów zgłoszono 92 placówki oświatowe. Każdy samorząd poza wsparciem szkoleniowym i doradczym ma możliwość włączenia się w prace sieci współpracy, w ramach których będą rozwijane wątki tematyczne związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych.
Wszystkie działania koordynuje bydgoskie biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” realizowany w zgodzie z założeniami Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w oparciu o dofinasowanie ze środków unijnych program POWER 2014-2020 współfinasowanego ze środków EFS. Wartość projektu 1335589,92 zł, dofinasowanie ze środków europejskich wynosi 1125635,18 zł.

Kontakt do koordynatorki projektu:
Aneta Pierzchała-Tolak
tel.: +48 606398203
e-mail: a.pierzchala@bydgoszcz-frdl.pl
Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
http://www.bydgoszcz-frdl.pl

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zakończenie zajęć – Umiem pływać

Zajęcia z nauki pływania już za nami. Trzydzieścioro uczniów z klas I-III szkół podstawowych z Gminny Więcbork korzystało z bezpłatnych lekcji nauki pływania w programie Umiem pływać na basenie LAGUNA w Złotowie.
Projekt realizowany był w okresie od 12 marca 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. w grupach 15 osobowych – 10 zajęć po 2 godziny.
Program zajęć nauki pływania prowadzony był pod okiem instruktorów pływania i został dostosowany do poziomu rozwoju psychofizycznego dzieci. Zajęcia w grupie piętnastoosobowej umożliwiły szybsze dostosowanie w wodzie wzmacniając poczucie bezpieczeństwa oraz pokonanie własnych słabości.
Projekt nauki pływania realizowany był na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Więcbork a Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pływackim w Toruniu.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO OPIEKUNA W KLUBIE DZIECIĘCYM W WIĘCBORKU

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Informacja

Informujemy o możliwości odbioru decyzji na stypendia szkolne.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SKIEROWANY DO KADR ZARZĄDZAJĄCYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM.

KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SKIEROWANY DO KADR ZARZĄDZAJĄCYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE w okresie do końca października 2019 r.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły do momentu zrekrutowania wszystkich grup (harmonogram dostępny na stronie internetowej: http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/

Więcej informacji w załączniku.


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zalacznik (194.80KB)
Dodano: 24/04/2018
Załącznik

Źródło: CEN w Bydgoszczy
Opublikowano Aktualności | Skomentuj