Uzupełniająca rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Więcborku na rok szkolny 2018/2019

Uzupełniająca rekrutacja
do Klubu Dziecięcego w Więcborku
na rok szkolny 2018/2019

Liczba dostępnych miejsc: 8

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (załącznik do Uchwały Nr XLIII/323/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Więcborku).

O miejsce w Klubie mogą się ubiegać dzieci w wieku od 1 roku do 3 roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Więcbork. W klubie zapewniona będzie opieka w wymiarze do 10 godzin dziennie.

Warunkiem uczestniczenia w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Formularze (wniosku oraz załączników) dostępne będą od 1 października 2018 r. w formie papierowej w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

Wypełnione wnioski przyjmuje
wyłącznie
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
w dniach 4 – 10 października 2018 r.

Rodzice składają wnioski kompletne z wszystkimi załącznikami
potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

W terminie do 12 października 2018 r. zostanie podana do wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

W terminie do 17 października 2018 r. rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do Klubu. Oświadczenie o potwierdzeniu woli zapisu dziecka rodzice składają osobiście w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku (poprzez adnotację na złożonym wcześniej wniosku). Brak potwierdzenia przyjmuje się, jako rezygnację z rekrutacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następujące kryteria, przyznając każdemu z nich odpowiednią ilość punktów:
1)    oboje rodzice zamieszkują na terenie Gminy Więcbork i zgodnie z właściwością miejscową Gminy Więcbork rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Sępólnie Krajeńskim – 40 punktów;
2)    oboje rodzice pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym, którzy nie przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych – 30 punktów;
3)    rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym, który nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym – 30 punktów;
4)    jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko powraca na rynek pracy po urodzeniu dziecka – 30 punktów;
5)    kandydat, którego dotyczy wniosek posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 15 punktów;
6)    kandydat, którego dotyczy wniosek wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny, zgodnie ze wskazaniem Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 10 punktów;
7)    kandydat, którego dotyczy wniosek pochodzi z wielodzietnej rodziny, posiadającej co najmniej 3 małoletnich dzieci (w roku, w którym ma być przyjęty do Klubu) – 5 punktów.

W przypadku, gdy ww. kryteria nie rozstrzygną o kwestii przyjęcia dziecka,
o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia wniosku.

W terminie do 18 października 2018 r. zostanie podana do wiadomości lista dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

Godziny pracy Biura
Poniedziałek  7:00 – 15:00
Wtorek           8:00 – 16:00
Środa              7:00 – 15:00
Czwartek        7:00 – 15:00
Piątek             7:00 – 15:00

Dzieciom przyjętym w ramach postępowania uzupełniającego Klub Dziecięcy w Więcborku zapewni opiekę od 22 października 2018 r.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Informacja – Stypendia szkolne

Informujemy, że z dniem 17 września br. upływa termin składania wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019.

Druk wniosku w zakładce Sprawy do załatwienia – Stypendia szkolne

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Informacja o projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim”

Informacja o projekcie
„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
– szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim”

Gmina Więcbork przystąpiła do projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów umożliwić ma realizację głównego celu projektu: rozwój edukacji dzieci i młodzieży. W ramach programów szkoleniowo-doradczych nastąpi opracowanie lokalnego planu podnoszenia jakości oświaty i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. W ramach Gminy Więcbork procesem wspomagania obejmujemy 3 szkoły.
Wspomaganie szkół i przedszkoli oznacza działanie prowadzone zgodnie z:
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591);
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199);
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369).
W województwie kujawsko-pomorskim, do projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” przystąpiło 30 jednostek samorządu terytorialnego, z których w cyklach szkoleniowych uczestniczy 85 przedstawicieli gmin i powiatów. Do wdrożenia procesu wsparcia kompetencji kluczowych uczniów zgłoszono 92 placówki oświatowe. Każdy samorząd poza wsparciem szkoleniowym i doradczym ma możliwość włączenia się w prace sieci współpracy, w ramach których będą rozwijane wątki tematyczne związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych.
Wszystkie działania koordynuje bydgoskie biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” realizowany w zgodzie z założeniami Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w oparciu o dofinasowanie ze środków unijnych program POWER 2014-2020 współfinasowanego ze środków EFS. Wartość projektu 1335589,92 zł, dofinasowanie ze środków europejskich wynosi 1125635,18 zł.

Kontakt do koordynatorki projektu:
Aneta Pierzchała-Tolak
tel.: +48 606398203
e-mail: a.pierzchala@bydgoszcz-frdl.pl
Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
http://www.bydgoszcz-frdl.pl

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zakończenie zajęć – Umiem pływać

Zajęcia z nauki pływania już za nami. Trzydzieścioro uczniów z klas I-III szkół podstawowych z Gminny Więcbork korzystało z bezpłatnych lekcji nauki pływania w programie Umiem pływać na basenie LAGUNA w Złotowie.
Projekt realizowany był w okresie od 12 marca 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. w grupach 15 osobowych – 10 zajęć po 2 godziny.
Program zajęć nauki pływania prowadzony był pod okiem instruktorów pływania i został dostosowany do poziomu rozwoju psychofizycznego dzieci. Zajęcia w grupie piętnastoosobowej umożliwiły szybsze dostosowanie w wodzie wzmacniając poczucie bezpieczeństwa oraz pokonanie własnych słabości.
Projekt nauki pływania realizowany był na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Więcbork a Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pływackim w Toruniu.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO OPIEKUNA W KLUBIE DZIECIĘCYM W WIĘCBORKU

Opublikowano Aktualności | Skomentuj