Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do Przedszkola Gminnego Niezapominajka oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym

 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce, w której dziecko jest już zapisane. Formularz deklaracji jest dostępny w każdej placówce, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

 1. Terminy

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym rozpocznie się 19 marca 2018 r.

Terminy rekrutacji:

 • od 19 marca 2018 do 18 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 – należy składać wnioski  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów;
 • od 20 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r. – komisje rekrutacyjne powołane w każdej placówce będą miały czas na przeprowadzenie weryfikacji wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych;
 • dnia 10 maja 2018 r. do godz. 14:00 – komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 11 maja 2018 r. do 14 maja 2018 r. do godz. 15:00 – rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do określonej placówki w postaci pisemnego oświadczenia;
 • dnia 15 maja 2018 r. do godz. 14:00 – komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 1. Postępowanie rekrutacyjne

Wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy składać w Przedszkolu Gminnym Niezapominajka w Więcborku lub w jego oddziałach w Sypniewie i Borzyszkowie oraz   w wybranej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

Formularz wniosku jest dostępny w każdej placówce (w tym na stronie www.),                       w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

 1. Kryteria rekrutacyjne:

Po upłynięciu terminu na składanie wniosków w każdej placówce rozpoczną prace komisje rekrutacyjne powoływane przez dyrektorów. Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.

W pierwszym etapie uwzględnianie będą kryteria  rekrutacyjne określone w  art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). Są to:

1) wielodzietność rodziny – oświadczenie o wielodzietności dostępne w placówce,

2) niepełnosprawność dziecka,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dostępne w placówce,

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Każde z siedmiu kryteriów ma jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które zostały określone Uchwałą nr XXX/220/2017 Rady Miejskiej   w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r.

Kryteria te są następujące:

 • wiek dziecka: dziecko 5-letnie – 8 punktów; dziecko 4-letnie – 8 punktów; dziecko 3-letnie – 2 punkty; dziecko 2,5-letnie – 0 punktów;
 • oboje rodzice/prawni opiekunowie zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – 10 punków;
 • jeden z rodziców/prawnych opiekunów zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – 5 punktów;
 • rodzeństwo uczęszczające do danej placówki – 3 punkty;
 • deklarowany czas pobytu dziecka wynosi co najmniej: 9 godzin – 8 punktów;                  8 godzin – 6 punktów; 7 godzin – 4 punkty; 6 godzin – 2 punkty; 5 godzin  – 0 punktów.
 1. Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w dalszym ciągu będą wolne miejsca, przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające – rozpocznie się 2 lipca 2018r.

Dokładne terminy postępowanie uzupełniającego zawiera Zarządzenie Nr 0050.03.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 stycznia 2018 r.


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Rekrutacja do przedszkola (737.03KB)
Dodano: 10/01/2018
Rekrutacja do przedszkola

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Dostawa i zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2018 r.”


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (424.08KB)
Dodano: 10/01/2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert „Dostawa i zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2018 r.”

 


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informacja z otwarcia ofert (309.22KB)
Dodano: 08/01/2018
Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy „Dostawa i zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2018 r.”

Więcbork dnia, 28.12.2017 r.

BOOS.221.2.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

„Dostawa i zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2018 r.”

 1. Zamawiający:

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

 1. Pocztowa 16

89 – 410 Więcbork

tel. 52 321 – 68 – 55

sekretariat@booswiecbork.pl

 1. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ;

www.booswiecbork.pl.

 1. Przedmiot zamówienia:

Sukcesywne dostawy i zakup oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2018 r., w szacunkowej ilości 85000 litrów.

W oparciu o udzielone pełnomocnictwa Zamawiający działa na rzecz:

– Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Polskich Noblistów w Więcborku,

– Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie

– Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

– Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu

– Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie

Zamawiający jest umocowany do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej SIWZ (pełnomocnictwa do wglądu w siedzibie Zamawiającego).

Zakres dostaw – według SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Termin wykonania zadania:

od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z wykazem oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków– wg SIWZ załącznik nr 2 i 3
 1. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 1. Kryteria oceny ofert

CENA – 60 %

DOŚWIADCZENIE – 40 %

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Dostawcę w Formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

CENA 60%

C = C min * 100% * 60 pkt
C o
gdzie: C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia uzyska największą liczbę punktów, tj. 60.

DOŚWIADCZENIE 40 %

Za każdą wykazaną usługę (wraz z referencjami) Wykonawca otrzymuje 10 pkt., nie więcej niż maksymalnie 40 pkt.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę, należy przesłać lub przekazać w terminie do  08.01.2018 r. do godziny 10:00;

– do Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89 – 410 Więcbork;

– w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dostawa i zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2018 r.”.

Termin i miejsce otwierania ofert:

Dnia 08.01.2018 r. o godz.: 10:30 w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89 – 410 Więcbork.

 1. Termin zawiązania ofertą:

Termin związania oferta określa się na 30 dni od 08.01.2018 r. godz. 10:00.

 1. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
 1. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z użyciem aukcji elektronicznej.
 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych albo większego zużycia oleju niż szacowano.
 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
 1. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

Opis przedmiotu zamówienia 


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: SIWZ (154.78KB)
Dodano: 28/12/2017
SIWZ

Druk oferty 


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Formularz ofertowy (88.37KB)
Dodano: 28/12/2017
Formularz ofertowy

Projekt umowy


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zalacznik nr 4 (48.91KB)
Dodano: 28/12/2017
Zalacznik nr 4 projekt umowy

Załącznik nr 5


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zalacznik nr 5 (37.51KB)
Dodano: 28/12/2017
Zalacznik nr 5

Załącznik nr 2


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: zal nr 2 (41.76KB)
Dodano: 07/12/2017
zal nr 2

Załącznik nr 3


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: zal nr 3 (41.21KB)
Dodano: 07/12/2017
zal nr 3

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Informacja w sprawie programu „Książki naszych marzeń”

Informacja w sprawie programu „Książki naszych marzeń”

Działając na mocy umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dnia 11 maja 2017 r. informuję, że w 2017 r. szkoły podstawowe, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym, zakupiły do bibliotek szkolnych książki za łączną kwotę: 10.668,35 zł.

Zakup książek był możliwy dzięki współfinansowaniu zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przyjętego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 maja 2015 r.

Danuta Zawidzka
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Więcborku

Opublikowano Aktualności | Skomentuj