Informacja

Informujemy, że 30 marca 2018 r. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku nie pracuje – dzień wolny na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (za 06 stycznia 2018 r.).

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

REKRUTACJA_DO_PRZEDSZKOLA

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Umiem pływać w Gminie Więcbork

W okresie od marca do  czerwca 2018 r. uczniowie szkół podstawowych z Gminy Więcbork po raz kolejny będą realizowały zajęcia z powszechnej nauki pływania program „Umiem pływać.”
W programie udział wezmą dwie grupy dzieci do 15 osób. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu tj. w poniedziałki i piątki na basenie „LAGUNA” w Złotowie.
W czasie trwania programu uczniowie mają zapewniony bezpłatny transport jak i również opiekę w czasie dowozu i na basenie. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów.
Celem programu jest oswojenie dzieci z wodą oraz nauka podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wyniki ankiety – Opieka nad dziećmi do lat 3


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Wyniki ankiety - Opieka nad dziećmi do lat 3 (591.61KB)
Dodano: 31/01/2018


Opublikowano Aktualności | Skomentuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO „LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2018”

OGŁOSZENIE  O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
„LOKALNY ANIMATOR  SPORTU 2018”

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku poszukuje kandydatów na stanowisko „Lokalnego Animatora Sportu 2018”.

Wymagane kwalifikacje zawodowe osób, które mogą być zatrudnione w ramach projektu „Lokalnego Animatora Sportu 2018”.

•    Nauczyciel wychowania fizycznego
•    Trener
•    Instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej)

W przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 Ustawy   o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (dz. U 127 poz. 857) oraz na podstawie wcześniejszych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.06.2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.
Podstawowe zadania animatora:

1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup
wiekowych w tym dla:
– dzieci i młodzieży,
– osób dorosłych i seniorów,
– osób niepełnosprawnych,
– rodzin.
2.Współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i kulturalnymi na terenie gminy w celu promowania aktywności fizycznej.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające integracji różnych grup społecznych.
5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
6. Dbanie o dobry stan boisk i innych obiektów, na których odbywają się zajęcia.

Wymagane dokumenty:
1.Potwierdzone kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach
do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych.
2. Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy.
5. Projekt planu pracy na okres zatrudnienia.

Warunki zatrudnienia :
1.    Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia obejmującej 138 godz. zajęć miesięcznie
(dla jednego animatora) lub 69 h zajęć miesięcznie (w przypadku dwóch animatorów)
– praca  w godzinach popołudniowych w tygodniu i od rana w soboty i niedziele.
2. Wynagrodzenie miesięczne 2 340,00 zł. brutto dla jednego animatora lub 1 170,00 zł. brutto w  przypadku dwóch animatorów.
3.Szczegółowy zakres obowiązków animatora na obiekcie zostanie określony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku.
4. Planowany okres zatrudnienia: marzec 2018 r. – listopad 2018 r.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach, z umieszczonym napisem
„Lokalny Animator Sportu 2018”., do dnia 02 lutego 2018 r. w sekretariacie Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Kornela  Makuszyńskiego w Więcborku, ul. Wyzwolenia 19, w od 8:00 do 14:00.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać osobiście w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku, ul. Wyzwolenia 19.

Rozmowa rekrutacyjna dla kandydatów odbędzie się 02.02.2018 r. o godz.14:00 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku, ul. Wyzwolenia 19.

Małgorzata Dropinska
Dyrektor Szkoły

Opublikowano Aktualności | Skomentuj